MAREK FIGIEL 

                    Jestem pedagogiem, specjalistą z zakresu organizacji pomocy społecznej. Specjalizację ukończyłem w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach. Posiadam doświadczenie zdobyte podczas budowy, organizacji oraz pełnienia funkcji kierowniczych w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz upośledzonych intelektualnie. Moja wiedza została zweryfikowana w praktyce podczas wdrażania standardów w domach. Pozwala mi to na dzielenie się nią z osobami pracującymi, przygotowującymi się do tej pracy.  Jestem osobą poszukującą niestereotypowych form i nowatorskich metod i rozwiązań w pracy domów opieki całodobowej. Moją dewizą, którą kieruję się w podejściu do pracy domu są słowa: „Dom pomocy, opieki to nie fabryka”. Pracując w domu nie mamy do czynienia z przedmiotami, lecz z ludźmi ciężko niekiedy doświadczonymi przez los, którzy stanowią zbiór skomplikowanych osobowości, posiadają różne problemy, wymagają indywidualnego podejścia. Szczególnym obszarem mojego zainteresowania w pracy domu jest zespół terapeutyczno opiekuńczy oraz pracownik pierwszego kontaktu. W swym dorobku posiadam wiele przeprowadzonych szkoleń dla pracowników domów oraz publikacji metodycznych na łamach Kwartalnika Opieki długoterminowej MEDI oraz Magazynu Dyrektora. Dom Pomocy Społecznej. Stronę internetową „pomagajmy-skutecznie.pl” opracowałem i prowadzę od 2011 roku.  W swym dorobku zawodowym miałem okazję zdobyć, także  doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, bezdomnymi. Współtworzyłem i merytorycznie prowadziłem mieszkania wspierane w środowisku lokalnym dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności zagrożonych wykluczeniem społecznym.                

 

 

 

„Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko dopomóc w wyszukiwaniu prawdy we własnym sercu, jeśli ją posiada”

                                                                                                                           – Augustyn z Hippony

fot.Paulina Borucka
fot. Canva

 Przesłanie do czytelników Vademecum

                      Każdy z nas odczuwa większą lub mniejszą potrzebę pomagania drugiemu człowiekowi. Pomaganie jest nie tylko służbą, dla drugiego człowieka, ale także wypełnianiem pewnej życiowej misji. Jest to tym bardziej ważne, kiedy decydujemy się lub zdecydowaliśmy na zawodowe jej wypełnianie. Pracując w domu pomocy – opieki, pomagamy w ramach swej pracy zawodowej. Co nie oznacza wcale, że to nasze pomaganie zostanie podporządkowane jedynie posiadanemu zakresowi wypełnianych obowiązków.   Pomaganie zespołowe w ramach instytucji, wymusza na nas bez względu na zajmowane stanowisko lub pełnioną rolę w zespole, posiadanie minimum wiedzy z zakresu realizowanej przez dom misji, jego zadań oraz form i metod pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wystarczy tylko “bardzo chcieć”, bo nie mamy obecnie innej pracy, lecz trzeba być w tej pracy oddanym drugiemu człowiekowi, mieszkańcowi naszego domu. Tylko zgodną zbiorową pracą, jesteśmy w stanie stworzyć dom, dający namiastkę życia w dużej rodzinie. Praca dla drugiego człowieka w ramach domu, jest pracą wymagającą od nas dużej odporności psychicznej i nauczenia się radzenia z znacznym stresem, jaki ta praca niesie. Podstawowym zadaniem, każdego fachowo pomagającego jest stałe podnoszenie kwalifikacji i praca nad samym sobą. Moim pragnieniem jest, aby treści zawarte na stronach Vademecum pomogły każdemu pracującemu w domu. Wzbogaciły chociaż w niewielkim stopniu jego wiedzę i pomogły mu w wykonywaniu   obowiązków na terenie domu. Ze względu, na ubogą literaturę na ten temat, wiele rozwiązań, które proponuję na stronach tematycznych, to rozwiązania autorskie.  Liczę, że czytelnicy strony pomagajmy-skutecznie.pl, których w okresie 10 lat jej funkcjonowania od 2011 roku można policzyć w dziesiątkach tysięcy przyjmą tę nową formułę z akceptacją. Bardzo proszę korzystających z Vademecum o uwagi, pytania, propozycje i kontakt. Pozwoli to na uzupełnianie treści zgodnie z oczekiwaniami czytelników. Zapraszam do współpracy