KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA DOMU

fot.pixabay

                       W każdym domu, przyjęte i realizowane zasady pracy z mieszkańcem powinny być zgodne z uznanymi zasadami etyczno – moralnymi. Każdy dom tworzą pracujący w nim ludzie, dlatego to ich postepowanie ma znaczący wpływ na pracę domu w tym zakresie. W domach pomocy społecznej oraz wszystkich placówkach samorządowych opracowanie kodeksu etycznego pracowników jest wymagane prawem. W innych domach taki kodeks mógłby być pewnym kontraktem pomiędzy właścicielem domu, organem prowadzącym a jego pracownikami w zakresie przestrzegania przez nich uznanych form etycznych. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że podmiot pracy domu, czyli mieszkaniec jako człowiek wymaga traktowania etycznego, nie zawsze jest w stanie jednak tego sam się dopominać wymagać. Ze względu na podmiot pracy domu bardzo łatwo pracownikom domu jest nadużywać innych nieetycznych form. Praktyka na szczęście w naprawdę w nielicznych przypadkach w naszym kraju pokazuje, że są tacy którzy w tej pracy zapominają co to etyka zawodowa i moralność Poniżej wzór Kodeksu Etyki, który można dostosować do swego domu, korzystając, także z propozycji pracowników.

                                                       KODEKS ETYKI (WZÓR)
 pracowników samorządowych zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej …………………w ………………….                                              ROZDZIAŁ 1
§ 1. Zasady ogólne
1) „domu” – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w……………;
2) „kodeksie” – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny pracowników samorządowych zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej………………………. w…………. „
3) „dyrektorze” – należy przez to rozumieć Dyrektora Domu;
4) „pracowniku samorządowym” – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego w samorządowych jednostkach organizacyjnych;
5) „środkach publicznych” – należy przez to rozumieć środki, którymi dysponuje się w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
6) „instytucji publicznej” – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania publiczne;
7) „mieszkańcu” – należy przez to rozumieć mieszkańca Domu.

§ 2. 1. Każda osoba zatrudniona w Domu jest pracownikiem samorządowym, a pracę w Domu traktuje się jako służbę publiczną w instytucji publicznej.

1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników Domu jako pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych oraz niezwiązanych bezpośrednio z ich wykonywaniem, a mających wpływ na zaufanie obywateli do działań instytucji publicznej.
2. Pracownik Domu po winien traktować pracę jako służbę publiczną na zajmowanym stanowisku, służyć państwu i wspólnocie samorządowej, Mieszkańcom Domu, przestrzegać norm prawnych i etycznych oraz zasad życia społecznego, a także sumiennie wykonywać powierzone zadania.
3. Normy niniejszego kodeksu narusza pracownik Domu, który wskutek swojego postępowania, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim, ryzykuje utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych.
4. Postanowienia niniejszego kodeksu obowiązują również stażystów, praktykantów, wolontariuszy oraz inne osoby wykonujące prace na rzecz Domu i stosuje się wobec nich zasady i postanowienia niniejszego kodeksu jak dla pracownika samorządowego, o ile przepisy ustawy lub rozporządzenia nie stanowią inaczej.
                                                                  ROZDZIAŁ 2
                                                                  Cele Kodeksu Etycznego
§3. Celem kodeksu jest:
1) ustanowienie standardów postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Domu, wypełniając na co dzień swoje obowiązki,
2) wspieranie pracowników w prawidłowym wypełnianiu tych standardów,
3) budowanie świadomości pracowników, Mieszkańców i ich rodzin o zasadach etycznych panujących w Domu,
4) ograniczenie i likwidacja niewłaściwych zjawisk mogących występować w relacjach pomiędzy pracownikami oraz przełożonymi, a także w kontaktach z Mieszkańcami Domu i ich rodzinami.
                                                                ROZDZIAŁ 3
                                                                    Zasady postępowania
§ 4. 1. Pracownik Domu zobowiązany jest dbać o wykonanie zadań Domu oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego, wspólnoty samorządowej oraz indywidualnych interesów obywateli.
  2. W szczególności pracownik Domu powinien przestrzegać i postępować zgodnie z zasadami:
1) praworządności,
2) bezstronności i bezinteresowności,
3) obiektywności i równego traktowania,
4 ) uczciwości i rzetelności,
5) odpowiedzialności,
6) jawności postępowania,
7) dbałości o dobre imię Domu,
8 ) godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
9 ) uprzejmości i życzliwości w kontaktach z Mieszkańcami, ich rodzinami, pracownikami, instytucjami publicznymi, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami.
                                                                ROZDZIAŁ 4
                                                                      Wykonywanie zadań
§ 5. 1.Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracownika Domu poszanowania Konstytucji i innych przepisów prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekują od pracowników samorządowych wysokich standardów etycznych zachowań.
2. Pracownik Domu wykonuje swoje zadania i kompetencje w ramach prawa i działa zgodnie z prawem, kierując się obiektywnymi przesłankami merytorycznymi, przy zaangażowaniu całej swojej wiedzy i woli oraz należytą starannością.
3. Pracownik Domu jest lojalny wobec Domu Pomocy Społecznej……………………………………… i zwierzchników, sumiennie i starannie wypełnia polecenia przełożonego, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka.
4.Pracownikowi Domu nie wolno wykonywać poleceń, które w jego przekonaniu stanowiły by przestępstwo, wykroczenie lub groziły by nie powetowanymi stratami.
§ 6.1. Przy wykonywaniu obowiązków pracownik Domu działa bezstronnie i bezinteresownie oraz zachowuje neutralność polityczną, a w szczególności.
1) nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których pracownik lub jego bliscy, określeni przepisami art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego, mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty,
2) powstrzymuje się od promowania jakichkolwiek grup interesów, ze szczególnym uwzględnieniem członków rodziny,
3) nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu zadań służbowych,
4) wprowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników,
5) nie manifestuje w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych swoich poglądów religijnych i sympatii politycznych,
6) zadania i obowiązki służbowe wykonuje rzetelnie bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy,
7) dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.
2. Pracownik Domu zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie wykonuje zajęć (niezależnie od podstawy prawnej ich wykonywania lub niezwiązanych z istnieniem jakiegokolwiek stosunku prawnego) pozostających w sprzeczności z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.
§ 7. Pracownik Domu pełniąc obowiązki kieruje się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpie dodatkowych korzyści materialnych ani osobistych z tytułu zajmowanego stanowiska, a w szczególności:
1) nie dopuszcza do powstania konfliktu między interesem publicznym, a prywatnym; w sytuacji powstania konfliktu interesów dba, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego;
2) korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone mocą odnośnych przepisów;
3) nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości lub przynależności, nie przyjmuje od Mieszkańców, ich rodzin i znajomych (nawet za ich zgodą lub na ich wniosek) żadnych korzyści materialnych ani osobistych.
§ 8. Pracownik Domu wykonuje obowiązki rzetelnie i sprawnie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej, a w szczególności:1)pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań,2)działa uczciwie i rozsądnie.
§ 9. Pracownik samorządowy ponosi odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć, a w szczególności:
1) zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi wykazuje należytą staranność i gospodarność,
2) nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystywanie powierzonych mu zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych,
3) o próbach marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji informuje bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Domu.
§ 10. Pracownik Domu zachowuje w tajemnicy informacje niejawne oraz dane osobowe podlegające ochronie, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa i nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.
§ 11. Pracownik Domu podnosi swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania swoich obowiązków, a Dom stwarza mu po temu możliwości
§ 12.1. W kontaktach z Mieszkańcami oraz pozostałymi osobami pracownik Domu zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania wyczerpująco i dokładnie, a w razie potrzeby służy poradą dotyczącą możliwego sposobu postępowania.
2. Pracownik Domu dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad poprawnego i godnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej w miejscu pracy i poza nim.
3.W czasie wykonywania obowiązków służbowych pracownika Domu obowiązuje skromny i schludny ubiór (strój służbowy) oraz zakaz palenia papierosów na stanowisk pracy, zakaz zbiorowego palenia tytoniu ze współpracownikami w miejscu dozwolonym, a także zbyt częstego wykorzystywania przerw w pracy na palenie tytoniu.
                                                                              ROZDZIAŁ 5
                            Odpowiedzialność etyczna pracownika Domu wobec Mieszkańca.
§13.1. Pracownik Domu zobowiązany jest do poszanowania godności Mieszkańca i wszelkich jego praw.
2.Pracownik Domu zobowiązany jest wykazać najwyższe zaangażowanie na rzecz pomocy Mieszkańcowi w jego egzystencji oraz w rozwiązywaniu jego spraw życiowych.
3.Pracownik Domu powinien – stosownie do możliwości Mieszkańca – wzmacniać jego wysiłki na rzecz życiowego usamodzielnienia.
4.Wsprawach trudnych dotyczących Mieszkańca, pracownik Domu winien zasięgnąć opinii Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego, Rzecznika Praw Mieszkańca i Rady Mieszkańców, współpracowników oraz przełożonych.
                                                                    ROZDZIAŁ 6
                            Odpowiedzialność etyczna pracownika Domu wobec współpracowników
§ 14.1. W zakresie odpowiedzialności etycznej wobec współpracowników pracownik Domu powinien:
1) respektować wiedzę i doświadczenie innych osób,
2) przestrzegać zasady lojalności zawodowej i osobistej oraz wzajemnej uczciwo względem współpracowników, a tym samym nie nadużywać prawa do dni wolnych, szczególnie kiedy powoduje to zagrożenie dla zapewnienia prawidłowej opieki nad Mieszkańcem (urlop na żądanie),
3) współpracować z innymi i budować klimat wzajemnej współpracy, m.in. poprzez nie pozostawiania stanowiska pracy, współpracownika samego w czasie godzin pracy z całym ciężarem obowiązków wobec Mieszkańców oczekujących pomocy,
4) wspierać młodszych stażem współpracowników swoją wiedzą i doświadczeniem,
5) unikać sporów, kłótni i bezpodstawnych oskarżeń, tworzenia plotek i insynuacji o współpracownikach, naruszających ich dobre imię oraz wykorzystywania w pracy,
6) budować relacje wzajemnego szacunku, szczególnie w przypadkach zależności służbowej,
7) zajmować krytyczne stanowisko w stosunku do osób naruszających zasady niniejszego kodeksu, dobrych obyczajów i prawa polskiego.
8).Pracownik Domu zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy w sprawach poufnych oraz intymnych dotyczących Mieszkańca, zdobytych w zakresie wypełniania roli pracownika pierwszego kontaktu i nie tylko. Zasada ta, nie dotyczy sytuacji, w których ujawnienie tych informacji leży w interesie Mieszkańca, a nieujawnienie zagraża życiu i zdrowiu Mieszkańca lub stoi w sprzeczności z interesem społecznym.
                                                                        ROZDZIAŁ 7
                            Odpowiedzialność etyczna pracownika Domu wobec pracodawcy
§15.1. Pracownik Domu powinien przestrzegać wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o pracę, regulaminów wewnętrznych, instrukcji i procedur oraz uzgodnień ustnych podjętych wobec instytucji zatrudniającej i jej personelu kierowniczego.
2.Pracownik powinien ciągle dążyć do usprawnienia funkcjonowania Domu i poprawy efektywności świadczeń podejmowanych na rzecz Mieszkańców.
3.Pracownik Domu nie podejmuje żadnych działań ani nie zawiera żadnych zobowiązań, które stałyby w sprzeczności z interesem Domu.
4.Pracownik powinien w swojej pracy dbać o oszczędne gospodarowanie wszelkim wyposażeniem, materiałami, wodą, energią cieplną i elektryczną.
5.Pracownik powinien dbać o estetykę wnętrz i otoczenia Domu oraz szanować i wspierać wysiłki innych pracowników czynione w tym kierunku.
                                                                         ROZDZIAŁ 8
                                                                         Odpowiedzialność porządkowa
§16.1.Za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu pracownik Domu ponosi odpowiedzialność porządkową.
2. Naruszenie zakazów, o których mowa w § 6 ust. 2, będzie stanowiło podstawę do rozwiązania stosunku pracy lub do odwołania pracownika ze stanowiska.
                                                                                  ROZDZIAŁ 9
                                                                Postanowienia końcowe
§17.1. Postanowienia kodeksu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.
2. Pracodawca zapoznaje z treścią kodeksu każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość kodeksu swoim podpisem pod oświadczeniem, które zostaje załączone do jego akt osobowych.
3. Zakres czynności każdego pracownika zawiera informację o obowiązku stosowania przez pracownika zasad określonych w Kodeksie Etyki Domu Pomocy Społecznej…………… w…………………. 

  

DZIAŁ ORGANIZACJI

 PRAKTYK POLECA